Terms & conditions

Όροι χρήσης για την ιστοσελίδα “international.lamarzocco.com”

1. Ιδιοκτησία της ιστοσελίδας και αποδοχή αυτών των όρων χρήσης

1.1 Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης») ισχύουν για την ιστοσελίδα «global.lamarzocco.com» που παρέχεται από τη La Marzocco S.r.l. και, εκτός εάν παρέχεται διαφορετικά, σε όλους τους ιστότοπους που είναι συνδεδεμένοι σε αυτή ή / και που αποτελούν ιδιοκτησία της La Marzocco S.r.l. ή / και των θυγατρικών και / ή συνερατών της, συμπεριλαμβανομένης της La Marzocco S.r.l. ιστοσελίδες σε όλο τον κόσμο (συλλογικά, στο εξής, η «Ιστοσελίδα»). Ο ιστότοπος είναι ιδιοκτησία της La Marzocco S.r.l., του φορολογικού μητρώου, του ΦΠΑ και του αριθμού μητρώου της Φλωρεντίας 04040140487, με έδρα το Viale Giacomo Matteotti, 25, 50121 – Firenze (FI), Ιταλία (εφεξής “LM”). Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης, ως χρήστης νοείται κάθε άτομο που έχει πρόσβαση ή / και χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο (εφεξής ο «Χρήστης»).

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

1.2 Η LM διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει και να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, κατά την αποκλειστική της κρίση. Επομένως, συνιστάται στους χρήστες να διαβάζουν αυτούς τους Όρους Χρήσης σε τακτική βάση προκειμένου να ελέγχουν για αλλαγές. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά την καταχώρηση τυχόν αλλαγών θα συνεπάγεται στην αποδοχή αυτών των αλλαγών από τους Χρήστες. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με αυτούς τους Όρους Χρήσης, η LM παραχωρεί σε οποιονδήποτε χρήστη προσωπικό, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας.

2. Περιεχόμενο

2.1 Οποιοδήποτε κείμενο, έργο τέχνης, διεπαφή, εικόνα, εμπορικό σήμα, λογότυπο, ήχος, μουσική, εικόνα, κωδικός υπολογιστή ή / και άλλο υλικό (συλλογικά, το «Περιεχόμενο») στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του σχεδιασμού, της δομής, της επιλογής, ο συντονισμός, η εμφάνιση ή / και η ρύθμιση αυτού του Περιεχομένου, ανήκει ή ελέγχεται ή έχει άδεια από την LM και προστατεύεται από οποιονδήποτε σχετικό νόμο που ισχύει επί του παρόντος.

2.2 Εκτός αν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να αντιγράφουν, να αναπαράγουν, να δημοσιεύουν, να αναδημοσιεύουν, να ανεβάζουν, να εμφανίζουν δημόσια, να κωδικοποιούν, να μεταφράζουν, να μεταδίδουν ή / και να διανέμουν οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας ή / και του Περιεχομένου σε οποιονδήποτε υπολογιστή, διακομιστή, ιστότοπο ή / και άλλο μέσο για δημοσίευση, διανομή ή για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της LM.

2.3 Οι χρήστες δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της LM (όπως δελτία δεδομένων προϊόντος, αρχεία διαμόρφωσης, παρόμοιο υλικό κ.λπ.) που διατίθενται σκόπιμα από τη LM για λήψη από τον ιστότοπο, υπό την προϋπόθεση ότι: (i) δεν καταργούν καμία αποκλειστική γλώσσα ειδοποίησης σε αντίγραφα τέτοιων εγγράφων (ii) χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες μόνο για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς και δεν αντιγράφουν ή / και δημοσιεύουν τέτοιες πληροφορίες σε δικτυωμένους υπολογιστές ή / και τις μεταδίδουν σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης (iii) δεν κάνουν καμία τροποποίηση σε τέτοιες πληροφορίες.

3. Χρήση της Ιστοσελίδας

3.1 Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε είδος τεχνικής ή / και συσκευής, προγράμματος, μεθόδου ή αλγορίθμου ή οποιασδήποτε παρόμοιας ή ισοδύναμης μη αυτόματης διαδικασίας, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση, να αποκτήσουν, να αντιγράψουν ή / και να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου ή / και του Περιεχόμενο. Απαγορεύεται επίσης στους χρήστες να αναπαράγουν και / ή να παρακάμπτουν τη δομή πλοήγησης ή / και την παρουσίαση του Ιστότοπου ή / και οποιουδήποτε Περιεχομένου για απόκτηση ή απόπειρα απόκτησης οποιουδήποτε υλικού, εγγράφων ή / και πληροφοριών με οποιοδήποτε μέσο που δεν διατίθεται σκόπιμα μέσω της Ιστοσελίδας. Η LM διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα.

3.2 Ο χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται να αποφύγει την απόκτηση ή / και την απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιοδήποτε τμήμα ή δυνατότητα του Ιστότοπου ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα ή δίκτυο συνδεδεμένο στον Ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε διακομιστή LM ή σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ή μέσω του Ιστότοπου, με εισβολή, υποκλοπή κωδικού πρόσβασης ή με οποιοδήποτε άλλο παράνομο μέσο.

3.3 Ο χρήστης δεν μπορεί να ανιχνεύσει, να σαρώσει ή / και να ελέγξει την ευπάθεια του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε δικτύου που είναι συνδεδεμένο σε αυτόν, ούτε να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας. Επίσης, ο Χρήστης δεν μπορεί να αντιστρέψει την αναζήτηση, να εντοπίσει ή να επιδιώξει να εντοπίσει την προέλευση οποιωνδήποτε πληροφοριών για οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή επισκέπτη της Ιστοσελίδας ή οποιονδήποτε άλλο πελάτη LM. Επιπλέον, ο Χρήστης δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε υπηρεσία και πληροφορία που διατίθεται ή προσφέρεται μέσω της Ιστοσελίδας με σκοπό να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης.

3.4 Ο χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται να μην προβεί σε ενέργειες που επιβάλλουν δυσανάλογο ή / και υπερβολικό φορτίο στην υποδομή του Ιστότοπου ή σε συστήματα και δίκτυα LM ή σε συστήματα ή δίκτυα που συνδέονται με τον Ιστότοπο ή με την LM.

3.5 Ο Χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή / και διαδικασία για παρέμβαση ή απόπειρα παρέμβασης, με την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου ή οποιασδήποτε συναλλαγής που διεξάγεται στην ίδια καθώς και με τη χρήση της Ιστοσελίδας από τρίτους.

3.6 Ο Χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή, σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται από το νόμο ή / και από αυτούς τους Όρους Χρήσης, και ο Χρήστης επίσης συμφωνεί και δεσμεύεται να μην επιδιώξει την απόδοση του οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή άλλη δραστηριότητα που παραβιάζει τα δικαιώματα της LM ή τρίτων.

4. Αγορές, άλλοι όροι και προϋποθέσεις

4.1 Η LM δεν αποκλείει ότι ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών και για συγκεκριμένα τμήματα ή χαρακτηριστικά του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων διαγωνισμών, προωθήσεων και άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών. Με αυτήν την αναφορά, ο Χρήστης συμφωνεί ότι αυτοί οι όροι περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης. Ο χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με αυτούς τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, που αντιπροσωπεύουν, όπου απαιτείται, ότι είναι επαρκής νόμιμη ηλικία για χρήση και / ή συμμετοχή σε μια τέτοια υπηρεσία ή λειτουργία. Εάν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ αυτών των Όρων Χρήσης και των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο τμήμα του Ιστότοπου ή για οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρεται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού, οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν γι ‘αυτό θα υπερισχύουν για τη χρήση αυτού του τμήματος τον Ιστότοπο ή τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

4.2 Οι υποχρεώσεις της LM, εάν υπάρχουν, όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της διέπονται αποκλειστικά από τις συμφωνίες βάσει των οποίων παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες και προϊόντα. Ως εκ τούτου, τίποτα σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τροποποιεί τέτοιες συμφωνίες.

4.3 Η LM διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή / και προϊόν που προσφέρεται στον Ιστότοπο, χωρίς ειδοποίηση και ανά πάσα στιγμή. Το υλικό στον Ιστότοπο σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο. Η LM δεν δεσμεύεται να διορθώσει ή / και να ενημερώσει τέτοια υλικά και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το θέμα.

5. Λογαριασμός, κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια

5.1 Ορισμένες υπηρεσίες ή / και δυνατότητες που προσφέρονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού ενδέχεται να απαιτούν το άνοιγμα ενός λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός αναγνωριστικού LM και κωδικού πρόσβασης). Προκειμένου να ανοίξουν λογαριασμό ή να δημιουργήσουν ένα αναγνωριστικό LM, οι χρήστες καλούνται να παράσχουν προσωπικά στοιχεία, όπως, για παράδειγμα, το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση email ή τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας. Ο Χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας στις πληροφορίες λογαριασμού του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασης, και για οποιαδήποτε και όλες τις δραστηριότητες που προέρχονται από αυτόν τον λογαριασμό. Ο χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται να ειδοποιήσει άμεσα την LM για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασης του χρήστη ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι ο Χρήστης μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για απώλειες που υπέστη η LM ή από άλλους χρήστες ή επισκέπτες της Ιστοσελίδας λόγω χρήσης τρίτου μέρους του User’s LM ID, κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού του.

5.2 Ο χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το User LM ID, τον κωδικό πρόσβασης ή τον λογαριασμό άλλου χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια και συγκατάθεση του νόμιμου κατόχου ταυτότητας. Η LM δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκύψει από τη μη συμμόρφωση με αυτές τις υποχρεώσεις εκ μέρους του Χρήστη.

6. Απόρρητο

6.1 Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και προσωπικών δεδομένων της LM ισχύει για τον Ιστότοπο και οι όροι του αποτελούν μέρος αυτών των Όρων Χρήσης από αυτήν την αναφορά. Για να δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και προσωπικών δεδομένων της LM, κάντε κλικ εδώ. Επιπλέον, με την πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου, ο Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι μεταδόσεις στο Διαδίκτυο δεν είναι ποτέ απόλυτα ασφαλείς ή / και ιδιωτικές. Επομένως, ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι τυχόν δεδομένα και / ή μηνύματα που αποστέλλονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να διαβαστούν ή να υποκλαπούν από τρίτους, ακόμη και αν υπάρχει ειδική ειδοποίηση ότι μια συγκεκριμένη μετάδοση είναι κρυπτογραφημένη.

7. Σύνδεσμοι προς τον ιστότοπο LM και προς άλλους ιστότοπους

7.1 Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ανεξάρτητους ιστότοπους τρίτων (εφεξής «Συνδεδεμένοι Ιστότοποι»). Τέτοιοι συνδεδεμένοι ιστότοποι παρέχονται αποκλειστικά ως ευκολία στους επισκέπτες. Τέτοιοι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της LM και η LM δεν είναι υπεύθυνη για και δεν υποστηρίζει το περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υλικών και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές. Επομένως, οι χρήστες θα πρέπει να πάρουν τη δική τους ανεξάρτητη κρίση σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις τους με οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο.

8. Αποποίηση ευθυνών

8.1 Η LM δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο, υπηρεσία ή δυνατότητα θα είναι χωρίς σφάλματα. Επιπλέον, η LM δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή τυχόν Περιεχόμενα θα είναι διαθέσιμα αδιάκοπα, ή ότι θα διορθωθούν τυχόν ελαττώματα ή ότι η χρήση της Ιστοσελίδας από Χρήστες θα παράσχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η LM δεν εγγυάται ότι τυχόν αρχεία ή άλλα δεδομένα που λαμβάνονται από τον Ιστότοπο είναι απαλλαγμένα από ιούς ή μολύνσεις ή καταστροφικές δυνατότητες. Η LM αποποιείται οποιαδήποτε ρητή ή / και σιωπηρή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά οποιασδήποτε εγγύησης ακρίβειας, μη παραβίασης, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η LM αποποιείται κάθε ευθύνης για τις πράξεις, παραλείψεις και συμπεριφορές οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με και / ή που σχετίζεται με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή / και οποιασδήποτε υπηρεσίας LM από Χρήστες. Ο Χρήστης αναλαμβάνει απόλυτη ευθύνη για τη χρήση του Ιστότοπου και των Συνδεδεμένων Ιστοτόπων. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος με τον Ιστότοπο ή / και οποιοδήποτε Περιεχόμενο, η μόνη λύση θα είναι η διακοπή της χρήσης του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου.

8.2 Η παραπάνω δήλωση αποποίησης ισχύει για οποιαδήποτε ζημιά, ευθύνη ή τραυματισμό προκαλείται από δυσλειτουργία, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή μετάδοση, ιού υπολογιστή, αστοχία γραμμής επικοινωνίας, κλοπή, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή χρήση, είτε για παράβαση συμβολαίου, αδικοπραξία, αμέλεια ή οποιαδήποτε άλλη αιτία δράσης.

8.3 Η LM διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση: (i) να αναστείλει, να τροποποιήσει ή να τερματίσει τη λειτουργία ή την πρόσβαση στον Ιστότοπο, ή σε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου, για οποιονδήποτε λόγο. (ii) να τροποποιήσει ή να αλλάξει τον Ιστότοπο, ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού, και τυχόν ισχύοντος κανονισμού ή όρου που ισχύει για τον Ιστότοπο, (iii) να διακόψει τη λειτουργία του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού, ανάλογα με τις ανάγκες, για να εκτελέσει συνήθη ή μη ρουτίνας συντήρηση, διόρθωση σφάλματος ή άλλες αλλαγές.

9. Περιορισμός ευθύνης

9.1 Εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο, σε καμία περίπτωση η LM δεν θα ευθύνεται για τυχόν έμμεσες, παρεπόμενες, παραδειγματικές, τυχαίες ή τιμωρητικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των χαμένων κερδών, ακόμη και αν η LM έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

9.2 Εάν, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης, η LM θεωρείται υπεύθυνη έναντι του Χρήστη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια υλικού προκύψει από ή σχετίζεται με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε Περιεχομένου, η ευθύνη της LM σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το χαμηλότερο ποσό μεταξύ: (i) του συνολικού ποσού που καταβάλλει ο Χρήστης ως τέλος εγγραφής ή χρέωση για τη χρήση οποιασδήποτε δυνατότητας ή υπηρεσίας στον Ιστότοπο κατά τους έξι μήνες πριν από την ημερομηνία της αρχικής αξίωσης κατά της LM, ή (ii) το ποσό των 100,00 ευρώ =.

10. Αποζημίωση

10.1 Ο χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται να αποζημιώσει και να κρατήσει την αβλαβής την LM, τους αξιωματικούς της, τους διευθυντές, τους μετόχους, τους προκατόχους, τους διαδόχους, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές και τους συνεργάτες από οποιαδήποτε απαίτηση, απώλεια, ευθύνη, αξίωση ή έξοδο (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών του δικηγόρου), που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη.

11. Παραβίαση των Όρων Χρήσης

11.1 Η LM διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με Χρήστες (συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητάς τους) εάν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη σε σχέση με οποιαδήποτε έρευνα ή παράπονο σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας από έναν Χρήστη ή για τον εντοπισμό, την επικοινωνία ή την άσκηση νομικών αγωγών εναντίον ατόμων που ενδέχεται να βλάψει ή να επηρεάσει τα δικαιώματα της LM ή των επισκεπτών ή των χρηστών του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των πελατών της LM. Η LM διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει ανά πάσα στιγμή τυχόν πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτούνται για τη συμμόρφωση με οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα. Η LM διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψει τις πληροφορίες των χρηστών στην περίπτωση που οι ισχύοντες νόμοι που ισχύουν επί του παρόντος απαιτούν ή επιτρέπουν τέτοια αποκάλυψη, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για λόγους προστασίας από απάτες.

11.2 Η LM διατηρεί το δικαίωμα να διατηρήσει οποιαδήποτε μετάδοση ή επικοινωνία μεταξύ της LM και των χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρεται στον ιστότοπο ή μέσω αυτής, και μπορεί επίσης να αποκαλύψει τέτοια δεδομένα εάν απαιτείται να το πράξει από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου ή σε περίπτωση που η διαφύλαξη ή η αποκάλυψη είναι εύλογα απαραίτητη για να συμμορφωθεί με τη νομική διαδικασία, (ii) επιβολή αυτών των Όρων Χρήσης, (iii) να ανταποκρίνεται σε ισχυρισμούς τρίτων για φερόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, (iv) προστατεύει τα δικαιώματα ή την ασφάλεια της LM, των υπαλλήλων της, των πελατών της, των χρηστών ή των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και του κοινού.

11.3 Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων Χρήσης και άλλων συμφωνιών ή οδηγιών που ενδέχεται να σχετίζονται με τη χρήση του Ιστότοπου, η LM διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή / και να αποκλείσει οποιαδήποτε μελλοντική πρόσβαση στον Ιστότοπο κατά την αποκλειστική της κρίση και χωρίς ειδοποίηση. Αυτά τα μέσα είναι επιπρόσθετα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μέσο που διατίθεται στη LM σύμφωνα με το νόμο ή σε άλλα ισχύοντα ρυθμιστικά μέτρα.

11.4 Η LM διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί την πρόσβαση στον Ιστότοπο, χωρίς ειδοποίηση, στις ακόλουθες περιπτώσεις, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτές: (i) κατόπιν αιτήματος επιβολής του νόμου ή άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών, (ii) κατόπιν αιτήματος του χρήστη (διαγραφή λογαριασμού που ξεκίνησε από τον ίδιο), (iii) διακοπή ή ουσιαστική τροποποίηση του Ιστότοπου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρεται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού, (iv) απροσδόκητα τεχνικά ζητήματα ή προβλήματα.

11.5 Η LM δεν θα φέρει ευθύνη έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε συνέπεια που προκύπτει από τον τερματισμό της πρόσβασης και / ή τη χρήση του ιστότοπου μετά από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης.

12. Κυβερνητικός νόμος, Δικαιοδοσία

12.1 Όλα τα θέματα που σχετίζονται ή / και συνδέονται, επίσης έμμεσα, με την πρόσβαση ή / και τη χρήση του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διαφοράς, θα διέπονται αποκλειστικά από τους νόμους της Ιταλικής Δημοκρατίας, με ρητό αποκλεισμό της εφαρμογής οποιωνδήποτε διατάξεων σύγκρουσης νόμων. Επιπλέον, οι χρήστες συμφωνούν: (i) την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ιταλικής Δημοκρατίας, με ρητή εξαίρεση οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, (ii) την αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου του Μιλάνου. Οποιαδήποτε αξίωση σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης πρέπει να ασκηθεί εντός τριών (3) μηνών από την ανάκληση της αιτίας, διαφορετικά η απαίτηση θα αποκλειστεί.

13. Περιορισμοί

13.1 Η LM διαχειρίζεται και λειτουργεί τον Ιστότοπο από την τοποθεσία της στην επίσημη έδρα της εταιρείας στην Ιταλία. Άλλοι ιστότοποι που συνδέονται με ή / και ανήκουν στην LM ή / και στις θυγατρικές και / ή στους συνεργάτες της, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων LM παγκοσμίως, εκτός από τον Ιστότοπο, μπορούν να διαχειρίζονται και να λειτουργούν από τοποθεσίες εκτός της Ιταλίας. Παρόλο που ο Ιστότοπος είναι προσβάσιμος από όλο τον κόσμο, ορισμένα προϊόντα, χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες που περιγράφονται, αναφέρονται, παρέχονται ή προσφέρονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα μόνο σε ορισμένα άτομα ή σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Η LM διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει, κατά την απόλυτη της ευχέρεια, την παροχή και ποσότητα οποιουδήποτε χαρακτηριστικού, προϊόντος ή υπηρεσίας σε οποιοδήποτε άτομο ή γεωγραφική περιοχή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε χαρακτηριστικό, προϊόν ή υπηρεσία που γίνεται στον Ιστότοπο είναι άκυρη όταν απαγορεύεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η πρόσβαση στον ιστότοπο εκτός της επικράτειας της Ιταλικής Δημοκρατίας γίνεται με πρωτοβουλία των χρηστών που είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

14. Διάφορες διατάξεις

14.1 Ο χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί, να εξάγει ή να επανεξάγει οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή οποιοδήποτε αντίγραφο ή προσαρμογή αυτού του Περιεχομένου ή οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρεται στον Ιστότοπο, κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμούς που ισχύουν επί του παρόντος.

14.2 Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης θεωρηθούν άκυρες ή ανεφάρμοστες από το δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, τέτοιες διατάξεις θα περιοριστούν ή θα εξαλειφθούν στον ελάχιστο δυνατό βαθμό και θα αντικατασταθούν με μια έγκυρη διάταξη που ενσωματώνει καλύτερα την πρόθεση αυτών των Όρων Χρήσης, έτσι ώστε να παραμείνουν σε πλήρη δύναμη και ισχύ. Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και αντικαθιστούν οποιαδήποτε και όλες τις προηγούμενες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες που έχουν συνάψει τα μέρη σχετικά με το εν λόγω θέμα. Η LM δεν αποδέχεται και δεν θα αποδεχτεί οποιαδήποτε αντεπιχείρηση στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η αποτυχία της LM να επιμείνει ή να επιβάλει την εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης δεν θα ερμηνευθεί ως παραίτηση από τέτοια διάταξη ή οποιουδήποτε δικαιώματος επιβολής αυτών των Όρων Χρήσης. Ούτε οποιαδήποτε συμπεριφορά μεταξύ της LM και ενός Χρήστη ή τρίτου μέρους θα θεωρείται ότι τροποποιεί οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης. Αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν παρέχουν δικαιώματα σε τρίτους.

15. Σχόλια και πληροφορίες

15.1 Τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο θα θεωρούνται μη εμπιστευτικά. Η LM θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί τέτοιες πληροφορίες σε απεριόριστη βάση κατά την αποκλειστική της κρίση.

Ο χρήστης δηλώνει ρητά την αποδοχή και την έγκρισή του, επίσης σύμφωνα με και με ισχύ του άρθρου 1341 και 1342 του ιταλικού αστικού κώδικα, οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης: 1. Ιδιοκτησία ιστότοπου και αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων χρήσης. 2. Περιεχόμενα 3. Χρήση της Ιστοσελίδας. 4. Αγορές, άλλοι όροι και προϋποθέσεις. 5. Λογαριασμός, κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια. 8. Αποποίηση ευθυνών. 9. Περιορισμός ευθύνης. 10. Αποζημίωση. 11. Παραβίαση των Όρων Χρήσης. 12. Κυβερνητικός νόμος, δικαιοδοσία. 13. Περιορισμοί.

14. Διάφορες διατάξεις.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. La Marzocco S.r.l., αναγνώριση φορολογούμενου, θέση ΦΠΑ και αριθμός μητρώου εταιρειών της Φλωρεντίας 04040140487, έδρα στη Viale Giacomo Matteotti, 25, 50121 – Firenze (FI), Ιταλία.

Stay in Touch
Για ενημερώσεις, ειδικές προσφορές και συμβουλές, εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της La Marzocco.


© 2021 La Marzocco  •  Made by Needmore